جزییات اطلاعیه

عنوان هزینه ثبت نام
تاریخ درج دوشنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٧

متن اطلاعیه


ثبت نام در کنفرانس

هزینه ثبت نام زود هنگام

تا ۳۰ مهر ۱۳۹۷

هزینه ثبت نام دیر هنگام

بعد از ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ارسال اولیه مقالات جهت داوری

۵۰۰/۰۰۰ ریال

--

ارسال نسخه نهایی مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس

۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی)*

۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غیر دانشجویی) *

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 

* در صورتی که مقاله ارسالی شرکت کننده در کنفرانس پذیرفته نشده باشد از هزینه ثبت نام ارسال کننده مقاله جهت شرکت در کنفرانس (بدون ارائه مقاله) مبلغ 500/000 ریال کسر خواهد شد.

* تذکر: در صورتی که شرکت کننده بیش از یک مقاله پذیرفته شده در کنفرانس را ارائه نماید به ازاء هر مقاله اضافی مبلغ 1/500/000 ریال علاوه بر حق ثبت نام پرداخت نماید.