جزییات اطلاعیه

عنوان مقالات برتر کنفرانس جهت چاپ ....
تاریخ درج دوشنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٧

متن اطلاعیه


مقالات برتر کنفرانس جهت چاپ در "مجله علمی پژوهشی رادار" مورد بررسی قرار خواهد گرفت.