جزییات اطلاعیه

عنوان شرکت در نمایشگاه
تاریخ درج شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧

متن اطلاعیه


متقتضیان شرکت در نمایشگاه جانبی "پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی" می بایست با مراجعه به قسمت ثبت نام نمایشگاه در سایت، فرم درخواست را تکمیل نموده و به آدرس Radar2018@shirazu.ac.ir ارسال نمایند.