جزییات اطلاعیه

عنوان اسکان
تاریخ درج شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧

متن اطلاعیه


شرکت کنندگان محترمی که متقضای اسکان در روزهای برگزاری کنفرانس می باشند، لازم است تقاضای خود را به آدرس Radar2018@shirazu.ac.ir ارسال نمایند.