جزییات خبر

عنوان ثبت نام شرکت کننده آزاد
تاریخ درج شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧

متن خبر


هزینه شرکت در کنفرانس بدون مقاله به صورت انفرادی و بدون دریافت هدایای کنفرانس مبلغ 30/000/000 ریال بوده و هزینه ثبت نام گروهی جهت شرکت در کنفرانس با دریافت هدیه کنفرانس به شرح زیر خواهد بود:

الف) گروه پنج نفره مبلغ 30/000/000  ریال به ازای هر نفر

ب) گروه 6 تا 10 نفره مبلغ 2/500/000 ریال به ازای هر نفر

ج) گروه 11 تا 20 نفره مبلغ 2/000/000 ریال به ازای هر نفر

د) بیش از 20 نفر مبلغ 1/500/000 ریال به ازای هر نفر