جزییات خبر

عنوان فرم درخواست ارائه کارگاه
تاریخ درج شنبه ٥ آبان ١٣٩٧

متن خبر


برای درخواست ارائه کارگاه در پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس radar2018@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.

http://radar2018.shirazu.ac.ir/FileDownload/7/20180701_67161