محل برگزاری کنفرانس

تعداد بازدید 1792محل برگزاری: شرکت صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)

30 آبان و 1 آذرماه 1397         

21&22 November 2018- Shiraz University, Shiraz, Iran