شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید 3292کمیته عالی برگزاری:

دکتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه شیراز

دکتر بیژن عباسی آرند

مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک شیراز

دکتر سید مجتبی زبرجد

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

دکتر فرزاد مهاجری

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمد مهدی نایبی

دبیر کمیته دائمی کنفرانس

مهندس سالار جعفری

معاون پژوهشی صا شیراز

دکتر حسن بولوردی

مدیر گروه رادار صا شیراز

 

 

کمیته اجرایی کنفرانس

دکتر علی جمشیدی

دبیر کنفرانس

دکتر عباس شیخی

دبیر کمیته علمی کنفرانس

دکتر مصطفی درختیان

دبیر کمیته نشست ها و میزگردها

مهندس سالار جعفری

جانشین دبیر کمیته نشست ها و میزگردها

دکتر علیرضا کشاورز حداد

دبیر کمیته انفورماتیک

دکتر فرزاد مهاجری

دبیر کمیته مالی

دکتر هومن بهمن سلطانی

دبیر کمیته انتشارات

دکتر حسن بولوردی

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

دکتر مهدی میری

دبیر کمیته دانشجویی

دکتر مهرزاد بیغش

دبیر کمیته کارگاه ها

مهندس سالار جعفری

جانشین دبیر کمیته کارگاه ها

دکتر محمود کریمی

دبیر کمیته سخنرانی های کلیدی

مهندس رسول خدادادی

دبیر کمیته تدارکات و پشتیبانی

مهندس ابوالفضل راستی

جانشین دبیر کمیته انفورماتیک

مهندس محمدعلی ده بزرگی

دبیر کمیته نمایشگاه ها