اسکان

تعداد بازدید 2217متقاضیان اخذ اسکان در روزهای برگزاری کنفرانس می بایست هزینه را حداکثر تا تاریخ 25 آبان ماه 97 به شماره حساب 749800115211 (جاری طلائی) به نام شرکت صنایع الکترونیک شیراز واریز، و فیش آن را به همراه مشخصات و تاریخ اسکان به آدرس radar2018@shirazu.ac.ir ارسال نمایند.

هزینه اسکان برای هر تخت در اتاق دو تخته با توجه به امکانات اتاق مبلغ 85/000 تومان و 70/000 تومان می باشد.(هزینه ها به ازای یک شب اسکان می باشد)